Literature

Kiều – Nguyễn Du

Có quyển truyện Kiều trong nhà hơn chục năm, nhưng chưa lần nào lấy ra đọc. Giờ lật trang cuối, thấy & ngẫm những dòng này


Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Có đâu thiên vị người nào,
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai,
Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Lời quê chắp nhặt dông dài.
Mua vui cũng được một vài trống canh.

\ \copyright proSeverus

Advertisements
Standard