Memory

Top Gun (1986)

Vừa xem lại bộ phim. Trong lớp luấn luyện, khi Charlie hỏi Mav nghĩ gì trong đầu khi chiếc Mig đối phương trong tầm ngắm của anh ta. Mav nói “You don’t have time to think up there. If you think, you’re dead“.

Advertisements
Standard