Memory

Xin hãy nhớ rằng thân ta chính là bụi tro. Người ơi hãy nhớ thân ta chính là bụi đất. Một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đời . Vì là bụi tro ngày sau sẽ về tro bụi.

Lễ tro 2013

Advertisements

Xin hãy nhớ rằng…

Quote