Quote

We are what we repeatedly do

It’s Not What You Know, But How You Think

Biết câu này khi xem 1 video phỏng vấn Mayer, CEO của Yahoo. Bà nhắc đến một người bạn và dùng một câu tương tự để nói về anh ta.

We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.

Một câu rất tâm đắc. Hình như của Aristotle.

If it scares you, it might be a good thing to try

Câu này của Seth Godin. Không dễ để thực hiện, vì con người ta thường cố tránh xa những gì họ cảm thấy sợ.

Advertisements
Standard