Memory

Thiên hạ đoàn viên, riêng mình thui thủi…
(mượn tạm 1 câu thơ của Thế Lữ)

Advertisements
Standard