Memory

Năm nay nhà làm hang đá sớm. Trong thùng đồ trang trí giáng sinh lôi ra một đống tượng, nào là mục đồng, chiên con, rồi ba vua đã sứt mẻ một ít theo thời gian. Mỗi lần thấy chúng là biết giáng sinh đã đến rất gần.

Không khí giáng sinh bao giờ cũng thật trong lành!

Advertisements
Standard