Music

Nhạc – Lm Nguyễn Sang

Con dâng Chúa
          
Bao la tình Chúa
          
Xin dâng
          
Cho con vững tin
          
Hỡi người hãy nhớ
          
Con chỉ là tạo vật
          

Advertisements
Standard