Memory

Những bộ phim bộ đã xem đi xem lại không dưới chục lần. Cuối tuần rồi, lại Lý Bố Y.

  1. Bố y thần tướng (face to fate 2006)
  2. Thiên long bát bộ (1996)
  3. Học cảnh hùng tâm
  4. Hiệp cốt thần toán
Advertisements
Standard