Memory

Oh can you feel our sweat and tears. We’ll overcome hardship and fear… Chỉ hiểu mỗi 2 câu này. Bộ phim TVB yêu thích của mình!

Advertisements
Standard