Memory

Bài hát đầu tiên nghe Giang Tử hát là bài Thành phố sau lưng.

Advertisements
Standard