Memory

“Quỹ Bảo hiểm xã hội: Coi như mất trắng 1.052 tỉ đồng!” Chữ “mất” họ nói nghe sao thật nhẹ nhàng! Thôi thì dằn lòng cố tự nhủ An ủi lớn nhất của đời người là bố thí

Advertisements
Standard