Memory

Nếu lỡ mai, con thấy đời bạc quá
Thì về nhà, ngủ một giấc cho no
Bao vốn – lời, hơn – thua mẹ cũng trả
Mua một ngày, để con được vô lo

Nguồn: internet

Advertisements
Standard